www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16293
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google
 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 13 – 14 กันยายน 2550 ณ รร.เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2548 ณ ห้องทิพวัลย์ 3 โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน
19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน มีการประชุมระดมสมองเรื่อง Storage of Bio...
 
 

   


หมวดหมู่ หน่วยงานระดับกระทรวง

หมวดหมู่ หน่วยงานระดับกรม
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251