www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16296
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
วันที่ 8 – 9 กันยายน 2548 ณ ห้องทิพวัลย์ 3 โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน หัวข้อในการ ประชุมประกอบด้วย
- การอภิปรายเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมร่วมหลายสถาบันในบริบทของประเทศไทย :ทางออกที่เป็นไปได้
- การบรรยายเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ส่งผลกระทบด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การอภิปรายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทดลองกับมนุษย์ในมุมมองต่าง ๆ

 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251