www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16299
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549
 14 มิถุนายน 2549 เรื่อง “เปิดประตูสู่วิจัยทางการแพทย์” สำหรับมือใหม่/เก่า ประเด็นความรู้ ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ
จำนวน 80 คน เนื้อหาการประชุมได้แก่ เรื่องการเขียนโครงร่างการวิจัย การขอคำยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์การแพทย์ โดยวิทยากรผู้มีเชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรเอกชน

 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251