www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16301
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


 
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เรื่อง”มุมมองด้านจริยธรรมการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์การแพทย์” ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ท กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์การแพทย์ควบคู่ปับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรมต่อไป
 
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251