www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16294
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน
1. จัดประชุมคณะกรรมการ
2. จัดอบรมนักวิจัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน

เนื่องจากปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อพัฒนายา วัคซีนและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ เพื่อใช้การป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขณะที่ในวงการศึกษาวิจัยยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย ที่เน้นเรื่องศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมและความยุติธรรมของอาสาสมัครมากขึ้น ทำให้การวิจัยในคน ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในการทำวิจัยหลายฝ่าย เช่น อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สถาบันผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ตลอดจนผู้วิจัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ตลอดจนแพทย์ผู้สนใจในการศึกษาวิจัย

ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักจริยธรรม จำเป็นที่นักวิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย สถิติ จริยธรรมในการทำวิจัย และการปฏิบัติตามหลักการวิจัยที่ดี ICH - GCP ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามหลัก ICH-GCP และดำเนินการตามโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำของบประมาณกรมการแพทย์ จากแผนงานการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ งานพัฒนาระบบสุขภาพ ผลผลิตที่ 4 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 4.2 การฝึกอบรมบุคลากรระยะสั้น เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วย

  1. การประชุมในส่วนของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น
1.1 การนำเสนอโครงการวิจัยในคน ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เดือนละ 2 ครั้ง มีนักวิจัยร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ได้ดำเนินการโดยของบประมาณ ตั้งแต่ปี 2548- 2550 (แต่ก่อนหน้านี้ดำเนินการโดยได้รับเงินสนับสนุนจากกรมการแพทย์) สำหรับในปี 2548 จัดประชุมรวม 20 ครั้ง
1.2 การประชุมของคณะกรรมการเพื่อหาข้อสรุปที่พบจากการพิจารณาโครงการ และนำมาเป็นมาตรฐานในการพิจารณาโครงการต่อไป
  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคน โดยจัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และนักวิจัยตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 กรกฎาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน
มีการประชุมระดมสมองเรื่อง Storage of Bio specimen in clinical research ได้มีการเสนอแนวคิดกันอย่างกว้างขวางซึ่งผลสรุปมีดังนี้
1. เมื่อใดสมควรอนุญาตให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจ การอนุญาตให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจ ต้องมีองค์ประกอบคือ
- มีโครงการวิจัยที่ชัดเจน การตรวจนั้น ๆ ต้อง related กับงานวิจัยนั้น ๆ
- การเก็บต้องขอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ต้องแจ้งว่าจะเก็บที่ไหน นานแค่ไหน
- ได้รับ Informed consent จากอาสาสมัครตั้งแต่แรก
2. เงื่อนไข/ กฎเกณฑ์จะกำหนดไว้อย่างไรสำหรับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
- มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการที่ชัดเจน
- แจ้ง/คุ้มครองอาสาสมัคร
- มีผู้รับผิดชอบดูแล specimen
- ถ้ามีการกระทำนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ต้องขอ EC
- ถ้ามีวัตถุประสงค์ใหม่ต้องเสนอโครงการใหม่
- มีคุณค่าทางวิชาการ
- ไม่ขัดหลักจริยธรรม
- ระบุผู้เข้าถึงข้อมูล
3. แนวทางปฏิบัติในกรณีสิ่งส่งตรวจสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังอาสาสมัครได้ และพบความเสี่ยงต่อโรคเพิ่มขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่ออาสาสมัคร
- แจ้งใน Information sheet ตั้งแต่แรก
- พิจารณา risk- benefit ratio เป็นราย ๆ ไป

 
 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2548 ณ ห้องทิพวัลย์ 3 โรงแรมริชมอน จังหวัดนนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการและผู้สนับสนุนโครงการวิจัย จำนวน 100 คน หัวข้อในการ ประชุมประกอบด้วย
- การอภิปรายเรื่องคณะกรรมการจริยธรรมร่วมหลายสถาบันในบริบทของประเทศไทย :ทางออกที่เป็นไปได้
- การบรรยายเรื่องจริยธรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ส่งผลกระทบด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- การอภิปรายเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทดลองกับมนุษย์ในมุมมองต่าง ๆ
  
 
 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251