www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16292
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย
2. โครงการนิเทศโครงการวิจัยทางคลินิก
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน
4. โครงการร่าง พระราชบัญญัติการทดลองในมนุษย์พ.ศ. ....

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย

ในปี 2550 ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยในคนโดยมีกิจกรรม
ดังนี้
1. การประชุมในส่วนของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น

1.1 การนำเสนอโครงการวิจัยในคน ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอต่อคณะกรรมการฯ เดือนละ 2 ครั้ง มีนักวิจัยร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาวิจัยในคน สำหรับในปี 2550 จัดประชุมรวม 24 ครั้ง

1.2 การจัดอบรมให้แก่นักวิจัย
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 100 คน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 100 คน

รูปที่ประชุมอุดรและเชียงใหม่    
     

โครงการนิเทศโครงการวิจัยทางคลินิก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เกิดการศึกษาวิจัยด้านชีวเวชศาสตร์ขึ้น
อย่างมากมาย โดยเฉพาะการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อวงการแพทย์ ในขณะเดียวกันทำให้เกิดปัญหาและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีธุรกิจการค้าและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น มีการเอาเปรียบผู้ที่มีสถานภาพด้อยกว่าทำให้มีแนวโน้มกระทบต่อคุณค่าสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในมนุษย์ที่ชัดเจน

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่คุ้มครองอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย ต้องได้รับการดูแล และควบคุมการทำวิจัยให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ซึ่งในแต่ละปีมีโครงการใหม่ที่ขอรับการพิจารณามากกว่า 100 โครงการและยังมีโครงการต่อเนื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอีกประมาณ 1,000 โครงการ ทำให้พบว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาเช่น การเก็บสารชีวภาพจากร่างกายส่งต่างประเทศการขอความยินยอมในอาสาสมัคร การศึกษาวิจัยในกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานโครงการที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ถูกต้องตามหลักจริยธรรม และอาสาสมัครได้รับการดูแลคุ้มครอง จึงต้องมีการออกติดตามโครงการวิจัยดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการวิจัยที่ขออนุมัติผ่านคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน และเพื่อทราบสถานะภาพของโครงการปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนติดตามการดูแลอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2550 ได้ดำเนินการนิเทศ โครงการวิจัยเทางคลินิก รวม 2 ครั้ง ณ สถาบันบำราศนราดูร

รูปการนิเทศงาน    
 
 
 
    ขึ้นด้านบน
 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน

เนื่องจากโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาในด้านจริยธรรมนั้นมี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ดำเนินการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่พ.ศ. 2523 มีหน่วยงานต่างๆ ส่งโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ได้มีการบันทึกข้อมูลประวัติโครงการวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1000 โครงการ แต่ยังมิได้มีการจัดระเบียบในการเก็บข้อมูล หากได้มีการบริหารข้อมูลที่รวบรวมไว้ จะทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ในด้านการบริการที่รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยในคน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยทางคลินิกของประเทศ
2. เพื่อควบคุมและกำกับโครงการที่ทำการศึกษาวิจัยในคน
3. เพื่อทราบสถานะภาพของโครงการวิจัย
ในปี 2550 นี้ได้ดำเนินการ บันทึกและรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยในคนที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2548 และโครงการปี 2549 โดย

1.จัดทำและติดตั้งโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการวิจัยในคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1จัดทำโปรแกรมและฐานข้อมูลสำหรับบริหารระบบการศึกษาการวิจัยในคน intra network ภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับบริหารประวิติโครงการวิจัย
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับบริหารรายละเอียดโครงการ
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับบริหารข้อมูลนักวิจัย
- ฐานข้อมูลและโปรแกรมสำหรับบริหารข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
1.2 นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลประกอบด้วย
- ข้อมูลของ ประวัติโครงการวิจัย
- ข้อมูลของ รายละเอียดโครงการ
- ข้อมูลนักวิจัย
- ข้อมูลผู้เชียวชาญ

2. การรายงานสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆและเชื่อมโยงในแต่ละฐานข้อมูลได้ เช่น
- รายงานสรุปสถานภาพโครงการวิจัยตามระยะเวลา(Time-line)
- รายงานสรุปสถานภาพโครงการวิจัยตามหน่วยงานวิจัย
- รายงานแสดงจำนวนโครงการวิจัยที่เข้ามาพิจารณาในแต่ละระยะเวลา
- รายงานแสดงจำนวนโครงการวิจัยที่พิจารณาเสร็จสิ้นในแต่ละระยะเวลา
- รายงานแสดงประวัติการให้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญ

3. มีหน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลโครงการวิจัยได้ จากตัวแปร คำสำคัญและหรือนักวิจัย และหรือหน่วยงาน หรือรหัสโครงการ
4. ระบบ admin สำหรับฐานข้อมูลทุกฐานซึ่งสามารถทำการปรับปรุง แก้ไข ลบ เพิ่มเติม ข้อมูลที่มีฐานข้อมูลได้
5. สามารถเรียกใช้งานได้และมี user และ password สำหรับเข้าระบบเพื่อป้องกันภายนอกเข้าสู่ระบบ
6. ฐานข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับ web site ได้
ทั้งนี้จะทำให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว สามารถให้บริการแก่นักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพหน้าคอมพิวเตอร์

   
 
 
 
    ขึ้นด้านบน
 

โครงการยกร่างพระราชบัญญัติการทดลองในมนุษย์

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการสัมมนา โครงการยกร่างพระราชบัญญัติการทดลองในมนุษย์ พ.ศ. .... ใน4ภาค ดังนี้

ครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ณ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4 จัดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ณ จังหวัดสงขลา
ในการสัมมนาแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคนจากสถาบันต่าง ๆ องค์กรเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในหลายสาขาวิชาชีพ ครั้งละประมาณ 80 คน
หลังจากการสัมมนาได้ทำการรวบรวมข้อคิดจากภูมิภาคต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการทดลองในมนุษย์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการปรับแก้โดยเฉพาะชื่อพระราชบัญัติเปลี่ยนเป็น “ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ พ.ศ. .... ” และให้นำเสนอตามขบวนการทางกฎหมายต่อไป

รูปภาพการสัมมนา

   
 
 
 
    ขึ้นด้านบน
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251