www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16288
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


  EC หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (The Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry of Public Health) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติติดตามโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล รวมทั้งคุ้มครองอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 
ความจำเป็นที่ต้องมี EC เนื่องจากการแพทย์ในปัจจุบันมีพื้นฐานมาจากการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งการวิจัยทางการแพทย์เกือบทั้งหมดต้องอาศัยมนุษย์เป็นเครื่องมือในการทดลอง ซึ่งเรียกว่า การทดลองในมนุษย์ (Human experimentation) หรือการวิจัยในคนหรือการใช้ร่างกายของมนุษย์มาทดลองเพื่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ในต่างประเทศได้มีการศึกษาวิจัยในคนมานานแล้ว ผลที่ได้มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จหากประสบความสำเร็จก็จะนำมาซึ่งความรู้ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการแพทย์ โดยเฉพาะการพัฒนายารักษาโรค รวมถึงวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในทางตรงกันข้าม การวิจัยในคนในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่ ... ได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิต และก่อให้เกิดการทารุณกรรมต่อชีวิตคนซึ่งในอดีตที่ใช้เชลย เป็นผู้ถูกทดลอง ดังนั้นการวิจัยหรือทดลองในมนุษย์แม้เพียงชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง อย่างมาก โดยต้องคำนึงถึงประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมประกอบด้วยเสมอสำหรับประเทศไทย เมื่อปี 2518 ได้มีเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการทดลองในมนุษย์ที่ชาวต่างชาติใช้คนไทยทำการทดลองที่จังหวัดทางภาคเหนือ และด้วยเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการตื่นตัวต่อการทดลองในมนุษย์ และในปีเดียวกันนี้ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการศึกษาวิจัยในคน เป็นครั้งแรกที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิจัยในระดับประเทศ เพื่อดูแลคุ้มครองผู้ถูกทดลอง และให้ความเป็นธรรมแก่นักวิจัย แต่ผลการประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ เพียงมีข้อตกลงว่าให้แต่ละสถาบันไปจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิจัยในระดับสถาบันและกำหนดวิธีการตามความเหมาะสม
 
ต่อมาในปี 2520 ได้มีการประชุม International Conference Medical Research (ICMR) ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา มีผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน โดย 2 ใน 3 คน ได้แก่ นายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง โดยมติที่ประชุมประการหนึ่งให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย
 
ในปี 2521 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาวิจัยในคนอยู่ภายใต้คณะกรรมการชุดดังกล่าว จึงได้ปรับเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยในคน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีประธานและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาวิจัยในคนเหมือนเดิม
 
ปี 2523 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีสำนักงานคณะกรรมการที่ปรึกษาเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและได้ยืมตัวข้าราชการมาช่วยงาน จากนั้นมางานของคณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการศึกษาวิจัยในคนของกระทรวงสาธารณสุข จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประสานวิชาการและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขและสำนักวิชาการ ตามลำดับ
 
ปี 2534 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการวิจัยสาธารณสุขขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย พิจารณาโครงการวิจัย ตลอดจน ติดตามควบคุมกำกับ โครงการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข และในปี 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น
  1. คณะกรรมการนโยบายการวิจัยสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน บทบาทหน้าที่คือ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มีหน้าที่กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โดยมีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
  หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งปรับเปลี่ยน คณะกรรมการหลายครั้ง ซึ่งเป็นคำสั่งชุดเดียวกับคณะกรรมการนโยบายการวิจัยสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดประชุม
 
ปี 2542 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ขึ้นโดยมิได้อยู่ภายใต้คณะกรรมการชุดใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ส่วนคณะกรรมการยังคงเป็นผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ คือ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น
 
ปี 2543 ได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการถึง 2 ครั้ง กรรมการและเลขานุการได้เปลี่ยนเป็น บุคลากรจากสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ทีมงานฝ่ายเลขานุการจึงดำเนินการโดยบุคลากร กรมการแพทย์ ในส่วนของการจัดตั้งสำนักงานได้มีคำสั่ง กรมการแพทย์ที่ 194/2543 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2543 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน มีอำนาจในการบริหารจัดการเทียบเท่ากอง ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและอันตรายที่อาจเกิดแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย รวมทั้งดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การติดตามประเมินผล การประชุมสัมมนา การศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนงบประมาณให้ใช้งบประมาณของสวัสดิการ กรมการแพทย์ ทีมบุคลากรฝ่ายเลขานุการที่ปฏิบัติงานจากสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
ปี 2544 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน ได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการโดยให้นายแพทย์ปกรณ์ ศิริยง ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนเป็นข้าราชการกรมการแพทย์ที่มาช่วยราชการจำนวน 3 ราย โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดและอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
 
ปี 2548 การบริหารราชการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายในโดยมี นายปกรณ์ ศิริยง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการและลูกจ้างของกรมการแพทย์ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และกรมการแพทย์ได้จัดสรรงบประมาณให้ ดำเนินการนอกจากการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการแล้ว ยังต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามภารกิจของกรมการแพทย์ด้วย ส่วนสายการบังคับบัญชายังคงขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการแพทย์ จึงกล่าวได้ว่าตั้งแต่ปี 2544 การดำเนินงานของสำนักงานเลขา EC อยู่ภายใต้การบริหารงานของกรมการแพทย์ จนถึงปัจจุบัน
   

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251