www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16282
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
รายงานป้อนกลับ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2550
รายงานป้อนกลับ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2550
แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2551
แผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2551
สถิติโรคมะเร็ง ประจำปี 2547
สถิติโรคมะเร็ง ประจำปี 2547
โครงการวิจัยเด่น กรมการแพทย์
โครงการวิจัยเด่น กรมการแพทย์
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการวิจัย
รายชื่อสื่อวีดีทัศน์ การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการวิจัย
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมคุณธรรมฯ กรมการแพทย์ ปีงบ 2551
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการส่งเสริมคุณธรรมฯ กรมการแพทย์ ปีงบ 2551
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 

   หมวดหมู่ หน่วยงานระดับกระทรวง

หมวดหมู่ หน่วยงานระดับกรม
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251