www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16281
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   

หน่วยงาน ปี 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50
สธ+ม.+ตปท. Multi 29 22 30 23 29
ม.+ตปท. Multi 10 23 18 3 7
สธ+ตปท 7 6 10 8 21
สธ + ม. 21 13 11 12 15
สธ+HIV-NAT 0 1 1 0 0
สธ + ม.+HIV-NAT 1 3 4 1 1
สธ+เอกชน 0 1 0 0 3
สธ + CDC Multi 1 0 4 2 5
สธ +ม.+CDC Multi 0 0 1 0 2
สธ +ราชทัณฑ์ 0 0 0 3 0
สธ +ม.+เอกชน+ ตปท. Multi 2 2 0 3 1
ม.+เอกชน+ตปท. 0 2 0 0 0
ม. 7 9 11 11 4
ม.+กทม.+ตปท. Multi 2 0 0 1 0
สธ 28 52 18 27 22
กทม. 1 1 0 0 1
เอกชน/สมาคม 3 4 2 1 6
CDC+อื่นๆ 0 1 1 0 0
AFRIMS Multi 2 3 2 4 0
AFRIMS + CDC Multi 0 1 0 1 0
AFRIMS + .สธ. 2 5 0 0 6
AFRIMS + ม. 3 1 0 0 0
HIV-NAT Multi 2 0 2 1 1
HIV + ม. 0 1 0 0 0
นศ. 3 3 2 5 11
รวม 124 154 117 106 135

ตปท. = ต่างประเทศ
สธ. = กระทรวงสาธารณสุข
AFRIMS = สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ม. = มหาวิทยาลัย
HIV- NAT = ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 
นศ.= โครงการของนักศึกษา
CDD = ศูนย์ความร่วมมือไทย -สหรัฐ ด้านสาธารณสุข


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251