www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16300
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 


   


  บทบาท และอำนาจหน้าที่ (ที่ได้นำเสนอ กพร.)

1. ควบคุมกำกับให้การวิจัยดำเนินไปตามหลักจริยธรรมสากล
2. พัฒนานโยบายด้านการวิจัย
3. ควบคุม นิเทศ ติดตาม การดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม
4. ระงับ ยกเลิก โครงการวิจัยที่ไม่เหมาะสมตามหลักจริยธรรม
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการวิจัยทางคลินิกในประเทศ
6. สร้างระบบเครือข่ายในระดับภูมิภาคและสากล
7. สร้างระบบฐานข้อมูลของการวิจัยทางคลินิกในประเทศ
8. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยให้ดำเนินการวิจัยในคนได้
9. พัฒนางานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251