www.ecmoph.org
 
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16297
เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551
 

 


   


 

ชื่อหมวดหมู่ : หน่วยงานระดับกระทรวง
คำอธิบายหมวดหมู่ :หมวดหมู่เว็บไซต์ระดับกระทรวง

ชื่อหมวดหมู่ : หน่วยงานระดับกรม
คำอธิบายหมวดหมู่ :หมวดหมู่เว็บไซต์ระดับกรม

   
   

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251