www.ecmoph.org
 
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  16295
เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551
 

 


   


 
หน้า
1 2 3 4
รูปภาพ ชื่อเว็บ
ชื่อหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
รายละเอียด : -
URL : http://www.dmh.go.th/main.asp
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/secretary/
ชื่อหน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/hrm/
ชื่อหน่วยงาน : กองคลัง
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/finance/
ชื่อหน่วยงาน : กองแผนงาน
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/plan/
ชื่อหน่วยงาน : สำนักการพยาบาล
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/nurse/
ชื่อหน่วยงาน : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
รายละเอียด : -
URL : http://bmtd.dms.moph.go.th/bmtd/
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/inaudit/
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/psd/
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียด : -
URL : http://www.dms.moph.go.th/dmsict/

   
   

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251